СЪОБЩЕНИЕ – Прием 1 клас

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че от 01.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца в

1 клас на СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград.

Заявление по образец може да изтеглите от ТУК.

Попълнете и изпратете на електронната поща на училището:

sou_knqz_boris@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ – Прием ППГ

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че от 15.01.2020 г. до 30.04.2020 г. се подават заявления за прием на деца на 5 и 6 години в подготвителна група към СУ „Свети княз Борис I” – Асеновград. Заявление по образец може да изтеглите от тук .

Попълнете и изпратете на електронната поща на училището:

sou_knqz_boris@abv.bg

Свободни места след 3-то класиране

Съобщение.

Прием в VIII клас.

Свободни места след 3-то класиране, както следва:

Профил „Чужди езици“, Английски език – 1 брой.

Заявления за участие след трети етап се подават

в канцеларията на училището

от 10.08.2019 г. до 03.09.2019 г. вкл.

от 8.00 до 16.00 часа.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за графика на дейностите по приемането на ученици в СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград  в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Вид дейност

Срок и време на училищната комисия назначена със заповед  № 457/06.04.2017 година

1.

Раздава служебни бележки на учениците с оценките от премните изпити

12.06. -13.07.2017 година

 8,00 – 17,00 часа

2.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

28.06-30.06.2017 година

 8,00 – 18,00 часа

3.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

05.07-07.07.2017 година

8,00 – 18,00 часа

4.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.07-19.07.2017 година

8,00 – 18,00 часа

5.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

До 04.09.2017 година

8,00 – 17,00 часа

Информация за VІІ клас – 2017 година

І. В СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград са утвърдени три паралелки държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година./Заповед №РД-06-0-112 /27.03.2017 година на Началника на РУО-Пловдив/ 

– 2 паралелки – 52 места  с профил «Чужди езици» – профилиращи предмети АЕ, НЕ, БЕЛ, Математика.

         – 1 паралелка  – 26 места с профил «Природни науки»- профилиращи предмети Биология  и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия , АЕ

 ІІ.Балообразуващи  предмети:

Профил «Чужди езици»

         1.Три пъти БЕЛ от НВО – 300 точки /Максимален брой точки на изпита по БЕЛ – 100 точки/

         2.Един път Математика от НВО – 100 точки

         3.Един път оценката по БЕЛ от свидетелството от VІІ клас – 50 точки

         4.Един път оценката по АЕ от свидетелството от VІІ клас  – 50 точки

           Максимален брой точки – 500

Профил «Природни науки «

          1. Три пъти БЕЛ от НВО – 300 точки /Максимален брой точки на изпита по БЕЛ – 100 точки/

         2. Един път Математика от НВО – 100 точки

         3. Един път оценката по Биология и здравно образование от свидетелството от VІІ клас – 50 точки

         4. Един път оценката по АЕ от свидетелството от VІІ клас  – 50 точки

           Максимален брой точки – 500     

Превръщане на цифровите оценки в точки от свидетелството  за основно образование /VІІ клас/.

          6 – 50 точки                         1.19 май – БЕЛ – 10 часа – Тест  1 ч. + 1,5ч.

         5-  39 точки                          2.22 май – Математика – 10 часа – Тест  1ч+1,5ч.

         4 – 26 точки                         3.29 май  – АЕ – 10 часа – Тест – 1 час

         3 – 15 точки

Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д

№ 412

21.03.2017 година

На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти и  чл.44, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Протокол № 2/ 12.01.2017 година от заседание на Обществения съвет към училището.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием на СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград за  2017/2018 учебна година, както следва:

1.Брой паралелки в І клас – 2 броя – 48 ученици – ЦДО

2.Брой паралелки в V клас – 2 броя – 52 ученици – ЦДО

Настоящата заповед да се доведе  до знанието на всички служители за сведение и изпълнение и се публикува на интернет страницата на училището.

Петър Шиков

          Директор на СУ «Свети княз Борис І»

         Асеновград

Съобщение.

Променени са датите на класна работа по математика V – ХІІ клас и по английски език ІХ – ХІІ клас. Новият файл е качен в сайта на училището.

З А П О В Е Д

№ 219

15.12.2016 година

На основание член 259, ал.1 и член 258, ал.1 и във връзка с чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.14, ал.1 от Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Присъствен списък с вх.№ 65/14.12.2016Г. и Протокол с вх.№ 66/14.12.2016 година

О П Р Е Д Е Л Я М

Поименен състав на Обществения съвет към Средно училище «Свети княз Борис І» – Асеновград избран на общо събрание на родителите на 13.12.2016 година.

Председател: Иван Тодоров Георгиев

Членове:1.Калина Димитрова Николова-Маринова

2.Ралица Руменова Самарова

3.Магдалена Димитрова Грозева

4.Марияна Желева Ангелова

5.Илияна Димитрова Манолова

6.Величка Димитрова Стойчева – представител на Община Асеновград

Резервни членове:1.Даниела Костадинова Чехларова

2.Цветомира Георгиева Вергова

3.Силвия Димитрова Колакова

4.Мария Симеонова Ташева  – представител на Община Асеновград

Членовете на Обществения съвет се определят за срок от три години до 12.12.2019 година.

Дейността на обществения съвет се ръководи от председателя с организация на работа според чл.16 от  Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички родители и служители на училището и се обяви в сайта на училището в раздел ОС за сведение.

Петър Шиков

Директор на СУ «Свети княз Борис І»

Асеновград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПРИЕМ  СЛЕД  VІІ  КЛАС

СУ „СВЕТИ  КНЯЗ  БОРИС  І”  –  АСЕНОВГРАД  УВЕДОМЯВА,  ЧЕ  СЛЕД  ІІІ-ТИ  ЕТАП  НА  КЛАСИРАНЕ  И  ЗАПИСВАНЕ  ИМА  СВОБОДНИ  МЕСТА,  КАКТО  СЛЕДВА:

ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК”      –     1 брой;

Заявления  за  участие  след  трети  етап  на  класиране  се  пода-ват в канцеларията  на  училището  от  30. 08. 2016 г.  до  01. 09. 2016 г. включително  от  8.00 часа  до  16.00 часа.

Стихотворение

БЯЛА  КАРТИНА

Красива и снежна,
студена и нежна,
с пухкавия сняг
зима иде пак.

По дървета,по балкани,
по покриви и по поляни,
снегът краси земята,
и тъй радва децата.

По-красива нещо от това,
няма никъде в света.
Детските усмивки
и снежните покривки.

Колко е красив света,
колко бял е той сега.
С щастливите деца,
радващи се на снега.

Снежните човеци оживяват,
със децата те се заиграват,
тичат по снега,
със усмивки на лица.

Всеки радва се безкрайно,
на картината омайна.
Тя със свойта красота
Украсява и света.

Мелиса Шакирова-8”а”клас