Category Archives: Обществен съвет

Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д

№ 412

21.03.2017 година

На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти и  чл.44, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Протокол № 2/ 12.01.2017 година от заседание на Обществения съвет към училището.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием на СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград за  2017/2018 учебна година, както следва:

1.Брой паралелки в І клас – 2 броя – 48 ученици – ЦДО

2.Брой паралелки в V клас – 2 броя – 52 ученици – ЦДО

Настоящата заповед да се доведе  до знанието на всички служители за сведение и изпълнение и се публикува на интернет страницата на училището.

Петър Шиков

          Директор на СУ «Свети княз Борис І»

         Асеновград

З А П О В Е Д

№ 219

15.12.2016 година

На основание член 259, ал.1 и член 258, ал.1 и във връзка с чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.14, ал.1 от Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Присъствен списък с вх.№ 65/14.12.2016Г. и Протокол с вх.№ 66/14.12.2016 година

О П Р Е Д Е Л Я М

Поименен състав на Обществения съвет към Средно училище «Свети княз Борис І» – Асеновград избран на общо събрание на родителите на 13.12.2016 година.

Председател: Иван Тодоров Георгиев

Членове:1.Калина Димитрова Николова-Маринова

2.Ралица Руменова Самарова

3.Магдалена Димитрова Грозева

4.Марияна Желева Ангелова

5.Илияна Димитрова Манолова

6.Величка Димитрова Стойчева – представител на Община Асеновград

Резервни членове:1.Даниела Костадинова Чехларова

2.Цветомира Георгиева Вергова

3.Силвия Димитрова Колакова

4.Мария Симеонова Ташева  – представител на Община Асеновград

Членовете на Обществения съвет се определят за срок от три години до 12.12.2019 година.

Дейността на обществения съвет се ръководи от председателя с организация на работа според чл.16 от  Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички родители и служители на училището и се обяви в сайта на училището в раздел ОС за сведение.

Петър Шиков

Директор на СУ «Свети княз Борис І»

Асеновград

Покана – обществен съвет

1525354sait

Обществен съвет

ccf30112016_00000