З А П О В Е Д

№ 219

15.12.2016 година

На основание член 259, ал.1 и член 258, ал.1 и във връзка с чл.265 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.14, ал.1 от Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и Присъствен списък с вх.№ 65/14.12.2016Г. и Протокол с вх.№ 66/14.12.2016 година

О П Р Е Д Е Л Я М

Поименен състав на Обществения съвет към Средно училище «Свети княз Борис І» – Асеновград избран на общо събрание на родителите на 13.12.2016 година.

Председател: Иван Тодоров Георгиев

Членове:1.Калина Димитрова Николова-Маринова

2.Ралица Руменова Самарова

3.Магдалена Димитрова Грозева

4.Марияна Желева Ангелова

5.Илияна Димитрова Манолова

6.Величка Димитрова Стойчева – представител на Община Асеновград

Резервни членове:1.Даниела Костадинова Чехларова

2.Цветомира Георгиева Вергова

3.Силвия Димитрова Колакова

4.Мария Симеонова Ташева  – представител на Община Асеновград

Членовете на Обществения съвет се определят за срок от три години до 12.12.2019 година.

Дейността на обществения съвет се ръководи от председателя с организация на работа според чл.16 от  Правилника за създаване,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички родители и служители на училището и се обяви в сайта на училището в раздел ОС за сведение.

Петър Шиков

Директор на СУ «Свети княз Борис І»

Асеновград

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.