Заповед прием І и V клас

З А П О В Е Д

№ 412

21.03.2017 година

На основание член 259, ал.1   от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.19, ал.1, т.5 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти и  чл.44, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и Протокол № 2/ 12.01.2017 година от заседание на Обществения съвет към училището.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Училищен план-прием на СУ «Свети княз Борис І» – Асеновград за  2017/2018 учебна година, както следва:

1.Брой паралелки в І клас – 2 броя – 48 ученици – ЦДО

2.Брой паралелки в V клас – 2 броя – 52 ученици – ЦДО

Настоящата заповед да се доведе  до знанието на всички служители за сведение и изпълнение и се публикува на интернет страницата на училището.

Петър Шиков

          Директор на СУ «Свети княз Борис І»

         Асеновград

Публикувано в Новини и успехи. Постоянна връзка.