Съобщение

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че на основание заповед
№ РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на
здравеопазването и заповед № 384/09.04.2021 г.
на Директора на училището организацията на
учебния процес за периода от 12. 04. 2021 г.
до 30. 04. 2021 г. ще бъде следната:

– Учениците от І – ІV клас ще се обучават
присъствено с начален час 8:40 часа;
– Учениците от V – ХІІ клас ще се обучават
по график, както следва:
•От 12. 04. 2021 г. до 23. 04. 2021 г. –
присъствено се обучават учениците от 7, 8
и 10 клас с начален час 13:30 часа с
продължителност на учебния час 40 минути
по седмично разписание за втория учебен
срок. През този период учениците от 5, 6,
9, 11 и 12 клас се обучават от разстояние
в електронна среда с начален час 8:00 часа и
продължителност на учебния час 30 минути.

•От 26. 04. 2021 г. до 29. 04. 2021 г. –
присъствено се обучават учениците от 5, 9
и 12 клас с начален час 13:30 часа с
продължителност на учебния час 40 минути
по седмично разписание за втория учебен
срок. През този период учениците от 6,7,8,
10 и 11 клас се обучават от разстояние в
електронна среда с начален час 8:00 часа и
продължителност на учебния час 30 минути.

Присъственото обучение на учениците от
І до ХІІ клас ще се провежда при стриктно
спазване на противоепидемичните мерки.

От Ръководството на училището

Публикувано в Успехи на ученици. Постоянна връзка.