Участие в проекти

Информация за проекта

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“